شبیه ساز شارژ و دشارژ خازن با استفاده از Crocodile Physics

شبیه ساز شارژ و دشارژ خازن با استفاده از Crocodile Physics

شبیه ساز شارژ و دشارژ خازن با استفاده از Crocodile Physics

خازن ها قادر اند بار الکتریکی را در خود ذخیره کنند و در مواقع لزوم آنرا به مدار تحویل دهند. وقتی خازنی تمام ظرفیتش از بار الکتریکی پر شود میگوییم خازن شارژ و اگر تمام این بار تخلیه شود میگوییم خازن دشارژ شده است. در این آزمایش با یک مدار ساده سعی در نمایش شارژ و دشارژ خازن  ها داریم و با نمودار چگونگی این تغییرات را بررسی میکنم. ادامه مطلب

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;